Sede electrónica Ayuntamiento de Santa Comba

14:40:04 Sábado 16 de octubre 2021

Información

Alcaldía

21/07/2021

Incendios 2021. Modificación fechas y horas pruebas físicas, segundo ejercicio y prueba de gallego

DECRETO DA ALCALDÍA NÚM.:

Expediente electrónico: 2021/X999/000403                                                Departamento: secretaría, adxunto a secretaría          

Procedemento: probas selectivas                            

Asunto: modificación das datas das probas selectivas

 

 

 

Logo de ver os decretos da alcaldía de aprobación das listaxes de admitidos para a contratación do persoal laboral:

 

 

Programa/servizo municipal

Número prazas

Decreto núm.

Condutores de motobomba para a brigada de vixilancia e defensa contra incendios forestais

2

949/2021 do 20/07/2021

Xefes para as brigadas de vixilancia e defensa contra os incendios forestais

2

950/2021 do 20/07/2021

Peóns condutores para as brigadas de vixilancia e defensa contra os incendios forestais

2

951/2021 do 20/07/2021

Peóns para as brigadas de vixilancia e defensa contra os incendios forestais

6

952/2921 do 20/07/2021

E de ver que nos decretos da alcaldía mencionados se sinalaban as datas para celebrar as probas físicas, o segundo exercicio da oposición e a proba de galego para o 22 de xullo de 2021.

E de ver a proposta do Tribunal Cualificador no que se demanda o troco das datas nas probas do segundo exercicio e a proba de galego por non ser notificados no tempo e na forma, sendo avisados no día de hoxe, ao redor das 12:00 da mañá, e ante a imposibilidade material nin temporal de realizar os cometidos propios establecidos na lexislación vixente cun mínimo rigor referente a realizar ás preguntas dos test do exercicio das probas de oposición nin das probas galegas.

E ver que non se cumpre co establecido no referido á normativa vixente que atinxe ao regulamento e funcionamento dos órganos colexiados.

E de ver que os membros do Tribunal Cualificador teñen asignadas funcións propias da secretaría xeral, da intervención municipal , da tesourería municipal e da Policía Local  que ralentizan e mesmo paralizan o normal funcionamento da actividade municipal nas unidades administrativas municipais.

A alcaldesa é competente para resolver este expediente, ao abeiro do artigo 21 da Lei de bases de réxime local, (BOE núm. 80 do 03/04/1985), e demais lexislación concordante.

De acordo con todo o indicado, RESOLVO:

1 Modificar estes decretos da alcaldesa no que atinxe as datas da celebración das probas físicas, o segundo exercicio da fase de oposición (tipo test)  e da proba de galego:

Programa/servizo municipal

Número prazas

Decreto núm.

Condutores de motobomba para a brigada de vixilancia e defensa contra incendios forestais

2

949/2021 do 20/07/2021

Xefes para as brigadas de vixilancia e defensa contra os incendios forestais

2

950/2021 do 20/07/2021

Peóns condutores para as brigadas de vixilancia e defensa contra os incendios forestais

2

951/2021 do 20/07/2021

Peóns para as brigadas de vixilancia e defensa contra os incendios forestais

6

952/2921 do 20/07/2021

2 Modificar a hora de celebración da hora referente á proba física que se celebrará o 22/07/2021, no Pavilón Municipal de Fontenla, no  horario:  

Programa/servizo municipal

Hora

Proba

Condutores de motobomba para a brigada de vixilancia e defensa contra incendios forestais

10:30-10:50

Probas físicas

Xefes para as brigadas de vixilancia e defensa contra os incendios forestais

10:50-11:10

Probas físicas

Peóns condutores para as brigadas de vixilancia e defensa contra os incendios forestais

11:10-13:30

Probas físicas

Peóns para as brigadas de vixilancia e defensa contra os incendios forestais

13:30  ata remate

Probas físicas

O horario estimada dependerá do desenvolmento do exercicio.

3  Modificar as datas nas que se celebrarán as probas do segundo exercicio e da proba de galego que se realizán na data e no horario:

Data: o 26/07/2021,

Lugar: o edificio Multiusos

Programa/servizo municipal

Hora

Proba

Condutores de motobomba para a brigada de vixilancia e defensa contra incendios forestais

10:00

Segundo exercicio: tipo test

Xefes para as brigadas de vixilancia e defensa contra os incendios forestais

11:00

11:55

Segundo exercicio: tipo test

Proba de galego

Peóns condutores para as brigadas de vixilancia e defensa contra os incendios forestais

12:15

13:10

Segundo exercicio: tipo test

Proba de galego

Peóns para as brigadas de vixilancia e defensa contra os incendios forestais

13:30

14:25

Segundo exercicio: tipo test

Proba de galego

O horario estimado dependerá do desenvolmento do exercicio.

3  Publicar esta modificación na sede electrónica municipal e na páxina web municipal.

4 Dar conta sucinta á Corporación municipal na sesión ordinaria do Pleno.

 

Santa Comba, na data da sinatura dixital

                                                                                              Dou fe

A alcaldesa                                                                           A secretaria xeral                                 

María Josefa Pose Rodríguez                                              Cristina Alonso Losada

(Documento que se asina electronicamente)


Justificantes de Publicación: